Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej webovej stránke OZ Žiarska kotlina

Výzva na výber odborných hodnotiteľovVytlačiť
 

Miestna akčná skupina Žiarska kotlina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 4.1, 6.4, 7.2 a 7.4.

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.05.2019
Typ výzvy: otvorená
Termíny uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov:

  • termín uzávierky 1. kola prijímania žiadostí: 24.06.2019
  • termín uzávierky 2. kola prijímania žiadostí: 23.07.2019
  • ďalšie termíny budú zverejnené na webovom sídle www.ziarskakotlina.sk v sekcii Aktuality.

Na stiahnutie:

Výzva

Príloha č. 1 - Žiadosť

Dokumenty a právne predpisy SR a EÚ:

Stratégia CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2014 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.1698/2005


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
19.9.2019
ÚvodÚvodná stránka