Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

Okrem projektov, realizovaných jednotlivými členmi združenia, členovia OZ Žiarska kotlina už od roku 2013 spoločne plánovali napredovanie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, s dôrazom na zvýšenie množstva a kvality vyseparovaných zložiek a na podporu domáceho a komunitného kompostovania. V roku 2014 spoločne vypracovali a podali žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond, vďaka ktorej bolo možné zabezpečiť chýbajúcu infraštruktúru separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – z projektu boli zakúpené veľkokapacitné kontajnery, kompostovacie silá a kompostéry. Za účelom práce s verejnosťou s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov OZ Žiarska kotlina bola v roku 2014 vypracovaná žiadosť o dotáciu cez Program obnovy dediny. Zo získanej podpory prebehla v území OZ masívna informačná kampaň zahŕňajúca aktivity tak pre deti, ako aj pre dospelých, pričom prioritou bolo dosiahnutie zmeny v doterajšom spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi.

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM ŽIARSKA KOTLINA

Na základe Rozhodnutia o schválení Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom Žiarska kotlina – jedna veľká rodina a udelení štatútu miestnej akčnej skupiny zo dňa 15.11.2017 bolo OZ oprávnené podať si žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci nasledovných výziev:

IROP: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD zo dňa 17.10.2017

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s implementáciou Stratégie CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina                    Podaný dňa: 12.12.2017
Stav: schválený rozhodnutím zo dňa 19.03.2018                                                          Zmluva: účinná od 5.6.2018                                                                                            Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predloženého projektu s názvom "Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s implementáciou Stratégie CLLD Žiarska kotlina – jedna veľká rodina" je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou Stratégiou MAS prostredníctvom vytvorenia a podpory dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Ide o naplnenie strategického cieľa, ktorým je dosiahnutie vyváženého rozvoja regiónu a zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom rozvoja vybavenosti územia, podpory podnikania a tvorby pracovných miest v regióne. Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:

1. Budovanie a modernizácia základnej infraštruktúry obcí a miest.

2. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest.

3. Rozvoj sociálnych služieb a sociálnej inklúzie.

4. Zlepšenie stavu životného prostredia.

5. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života.

Dosiahnutie vyššie uvedených cieľov je absolútne nemysliteľné bez vytvorenia a podpory dostatočných administratívnych, odborných a prevádzkových kapacít, ktoré budú zabezpečovať riadenie a odbornú realizáciu projektu a zároveň budú hnacím motorom rozvoja územia. Realizácia predloženého projektu je prvým a základným predpokladom implementácie Stratégie CLLD, ktorá so sebou prinesie multiplikačné účinky na rozvoj územia - podporou rozvoja infraštruktúry vyvolá tiež podporu rozvoja zamestnanosti a služieb v danej lokalite. Podporou menších projektov a rôznych združení obyvateľov a organizácií v rámci celej oblasti vyvolá aktivizáciu spoločenského života a podporou drobných producentov miestnych výrobkov podporí miestny potenciál ako aj rozvoj drobného podnikania.

 

PRV 2014 – 2020:  Podpora na prevádzkové náklady a oživenie zo dňa 19.1.2018

Názov projektu: Animačné náklady MAS súvisiace s oživovaním stratégie CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina                                                                            Podaný dňa: 28.02.2018
Stav:  Rozhodnutie o schválení ŽoNFP zo dňa 01.06.2018                                          Zmluva:  účinná od 10.11.2018
Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predloženého projektu je podpora efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou Stratégiou CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina prostredníctvom animačných aktivít. Ide o naplnenie strategického cieľa, ktorým je dosiahnutie vyváženého rozvoja regiónu a zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom rozvoja vybavenosti územia, podpory podnikania a tvorby pracovných miest v regióne. Činnosti/aktivity projektu, ktorými sa budú napĺňať vyššie uvedené ciele, predstavujú:

  • Animačné náklady MAS súvisiace s oživovaním stratégie CLLD.
  • Dodatočná alokácia na animačné výdavky v prípade splnenia míľnikov v zmysle Systému riadenia CLLD.

Animačné náklady budú tvoriť minimálne 15 % a maximálne 25 % z celkových výdavkov v rámci chodu MAS a animácii. Zároveň celkové náklady na prevádzkové a animačné náklady nepresiahnu 20 % celkových nákladov, ktoré vzniknú v rámci implementácie stratégie CLLD. Cieľovou skupinou projektu sú nie len členovia MAS, ale aj široká verejnosť z územia MAS Žiarska kotlina. Miestom realizácie projektu je celé územie pôsobnosti MAS Žiarska kotlina.

 

IROP: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD zo dňa 06.04.2018

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s implementáciou Stratégie CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina                    Podaný dňa: 18.05.2018
Stav: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP zo dňa 22.01.2019
Zmluva: účinná od 1.5.2019
Stručný popis projektu:

 

 

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka