Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív výziev

Výzva č. 01/GPZK/2017-grantový program OZ Žiarska kotlina

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 30. novembra 2017 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenia: 
VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
VA2:  Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD:
- č. 2. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest – podporou drobných miestnych producentov
- č. 5. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života –podporou aktivít

Rozsah a oprávnené činnosti:
Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Oprávnené sú iba projekty s miestom realizácie projektu na území pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina* s výnimkou aktivity propagácie miestnych produktov, tradícií a podujatí, ktorá sa môže realizovať aj mimo územia pôsobnosti OZ.

Oprávnení prijímatelia:

obce a mestá na území pôsobnosti OZ

občianske združenia pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ

neziskové organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ

cirkevné organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ

fyzické osoby podnikatelia aj nepodnikatelia so sídlom, prevádzkou alebo trvalým bydliskom na území pôsobnosti OZ

právnické osoby so sídlom na území pôsobnosti OZ


*Územie pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina zahŕňa takmer celý Okres Žiar nad Hronom, konkrétne tieto mestá a obce: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom

Intenzita pomoci: 
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 70 %                        Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 30 %

Minimálna a maximálna výška príspevku:
0,00 - 500,00 EUR

Oprávnené výdavky:
Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov

podpora nákupu materiálu, technológie, služby alebo propagácie  miestnych výrobkov vyrábaných / produkovaných poľnohospodármi, potravinármi, remeselníkmi a inými výrobcami na území pôsobnosti OZ


Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu.

aktivity na zachovanie kultúrnych a historických tradícií regiónu,  propagáciu regiónu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu územia pôsobnosti OZ


Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

organizácia kultúrnych, spoločenských  a  športových podujatí na území pôsobnosti OZ


Z časového hľadiska sú v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017 oprávnené len výdavky vzniknuté aj uhradené v roku 2018. Vyúčtovanie poskytnuého grantu predkladá prijímateľ do 30 dní po ukončení realizácie projektu, najneskôr však do 31.01.2019.

Rozpočet na výzvu č. 01/GPZK/2017: 
2 000,00 € na každé z troch opatrení, celkovo 6 000,00 €.
V prípade, že by v niektorom z opatrení nedošlo k vyčerpaniu celej alokovanej sumy a v inom opatrení by predložené žiadosti prekračovali alokovanú sumu, môže Výberová komisia OZ Žiarska kotlina rozhodnúť o presune financií medzi jednotlivými opatreniami tak, aby mohlo byť vyhovené čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Termín uzávierky prijímania projektov: 
28. február 2018 do 15:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
Projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii - doručiť ho môžete poštou, osobne, resp. kuriérom na adresu Občianske združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad Hronom. Projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na e-mailovú adresu: manazer@ziarskakotlina.sk -  najneskôr v termíne do 28. februára 2018.

Potrebné tlačivá k výzve nájdete tu


 

VÝZVA č. 01/GPZK/2016 - grantový program OZ Žiarska kotlina

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 30. novembra 2016 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenia: 
VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
VA2:  Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD:
- č. 2. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest – podporou drobných miestnych producentov
- č. 5. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života –podporou aktivít

Rozsah a oprávnené činnosti:
Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Oprávnené sú iba projekty s miestom realizácie projektu na území pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina* s výnimkou aktivity propagácie miestnych produktov, tradícií a podujatí, ktorá sa môže realizovať aj mimo územia pôsobnosti OZ.

Oprávnení prijímatelia:

 • obce a mestá na území pôsobnosti OZ
 • občianske združenia pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • neziskové organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • cirkevné organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • fyzické osoby podnikatelia aj nepodnikatelia so sídlom, prevádzkou alebo trvalým bydliskom na území pôsobnosti OZ
 • právnické osoby so sídlom na území pôsobnosti OZ


*Územie pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina zahŕňa celý Okres Žiar nad Hronom, konkrétne tieto mestá a obce: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica – Trubín, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom

Intenzita pomoci:
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:                                70 % Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov:                  30 %

Minimálna a maximálna výška príspevku:
0,00 - 500,00 EUR

Oprávnené výdavky:
Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov

 • podpora nákupu materiálu, technológie, služby alebo propagácie  miestnych výrobkov vyrábaných / produkovaných poľnohospodármi, potravinármi, remeselníkmi a inými výrobcami na území pôsobnosti OZ


Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu.

 • aktivity na zachovanie kultúrnych a historických tradícií regiónu,  propagáciu regiónu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu územia pôsobnosti OZ


Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

 • organizácia kultúrnych, spoločenských  a  športových podujatí na území pôsobnosti OZ


Z časového hľadiska sú v rámci výzvy č. 01/GPZK/2016 oprávnené len výdavky vzniknuté aj uhradené v roku 2017. Vyúčtovanie poskytnuého grantu predkladá prijímateľ do 30 dní po ukončení realizácie projektu, najneskôr však do 31.01.2018.

Rozpočet na výzvu č. 01/GPZK/2016: 
2 000,00 € na každé z troch opatrení, celkovo 6 000,00 €.
V prípade, že v niektorom z opatrení by nedošlo k vyčerpaniu celej alokovanej sumy a v inom opatrení by predložené žiadosti prekračovali alokovanú sumu, môže Výberová komisia OZ Žiarska kotlina rozhodnúť o presune financií medzi jednotlivými opatreniami tak, aby mohlo byť vyhovené čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Termín uzávierky prijímania projektov: 
28. február 2017 o 16:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
Projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii najneskôr do 28. februára 2017, a to poštou , resp. kuriérom na adresu Občianske združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 35, 965 01 Žiar nad Hronom alebo osobne na uvedenej adrese do dňa uzávierky (vrátane) do 16:00 hod. Projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na manazer@ziarskakotlina.sk najneskôr do 28. februára 2017.

Informácie a konzultácie k príprave projektov:
Konzultácie budú poskytované telefonicky, e-mailom alebo osobne počas pracovných dní v čase od 09:00 do 16:00 hod. Pri osobnej konzultácii je potrebné vopred si dohodnúť termín a čas konzultácie.

Dokumenty pre žiadateľa o grant nájdete TU.


 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 30. novembra 2018 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenia: 
VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov        a výrobcov
VA2:  Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD:
č. 2. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest – podporou drobných miestnych            producentov
č. 5. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života -                          podporou  aktivít

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
 • Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
 • Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Oprávnené sú iba projekty s miestom realizácie projektu na území pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina* s výnimkou aktivity propagácie miestnych produktov, tradícií a podujatí, ktorá sa môže realizovať aj mimo územia pôsobnosti OZ.

 

Oprávnení prijímatelia:

 • obce a mestá na území pôsobnosti OZ
 • občianske združenia pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • neziskové organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • cirkevné organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • fyzické osoby podnikatelia aj nepodnikatelia so sídlom, prevádzkou alebo trvalým bydliskom na území pôsobnosti OZ
 • právnické osoby so sídlom na území pôsobnosti OZ

*Územie pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina zahŕňa takmer celý Okres Žiar nad Hronom, konkrétne tieto mestá a obce: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom

Intenzita pomoci: 
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 70 %                        Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 30 %

Minimálna a maximálna výška príspevku: 0,00 - 500,00 EUR

Oprávnené výdavky:

 • Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov (podpora nákupu materiálu, technológie, služby alebo propagácie  miestnych výrobkov vyrábaných / produkovaných poľnohospodármi, potravinármi, remeselníkmi a inými výrobcami na území pôsobnosti OZ)
 • Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu (aktivity na zachovanie kultúrnych a historických tradícií regiónu,  propagáciu regiónu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu územia pôsobnosti OZ)
 • Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne (organizácia kultúrnych, spoločenských  a  športových podujatí na území pôsobnosti OZ)

Z časového hľadiska sú v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018 oprávnené len výdavky vzniknuté aj uhradené v roku 2019. Vyúčtovanie poskytnuého grantu predkladá prijímateľ do 30 dní po ukončení realizácie projektu, najneskôr však do 31.01.2020.

Rozpočet na výzvu č. 01/GPZK/2018: 
2 000,00 € na každé z troch opatrení, celkovo 6 000,00 €.
V prípade, že by v niektorom z opatrení nedošlo k vyčerpaniu celej alokovanej sumy a v inom opatrení by predložené žiadosti prekračovali alokovanú sumu, môže Výberová komisia OZ Žiarska kotlina rozhodnúť o presune financií medzi jednotlivými opatreniami tak, aby mohlo byť vyhovené čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Termín uzávierky prijímania projektov: 
28. február 2019 do 15:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
Projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii - doručiť ho môžete poštou, osobne, resp. kuriérom na adresu Občianske združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad Hronom. Projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na       e-mailovú adresu: manazer@ziarskakotlina.sk -  najneskôr v termíne do 28. februára 2019.

 

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka