Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuality

Oznámenie o zmene výziev pre podopatrenia 7.2 a 7.4 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020Vytlačiť
 

LEADER logo.png

Vážení žiadatelia,
dovoľujeme si Vás informovať, že výzvy pre podopatrenia 7.2 a 7.2 v rámci Programu rozvoja vidieka SR boli aktualizované.

Aktualizované výzvy nájdete na strávke OZ tu: https://www.ziarskakotlina.sk/vyzvy-prv.html 
a na stránke ITMS2014+ tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=8a113fe6-a867-41ec-b982-7a7b98375f18 (pre 7.2) a https://www.itms2014.sk/vyzva?id=73d4fdd6-4fe9-42f7-85b5-a05c9fb41237 (pre 7.4).


 
 

POLIEVKOVÝ BAŠAVEL NA DVORE 2019Vytlačiť
 

FLYER POLIEVKA_2019_00.jpg

Kultúrna komisia obce Horná Ždaňa a Project Ždaňa Vás pozývajú na podujatie POLIEVKOVÝ BAŠAVEL NA DVORE, ktorý sa bude konať dňa 31. augusta 2019 v Hornej Ždani na dvore Klubovne 39 o 17.00 hod.

Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Plagát 1

Plagát 2


 
 

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska - bezplatná registráciaVytlačiť
 

Dovoľte dať Vám do pozornosti nasledovnú informáciu. Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk, ktorá je určená výhradne slovenským výrobcom a občanom,  môžu  občania  registrovať a predávať svoje prebytky. Táto možnosť je v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“. 

Sú možné dve varianty registrácie:

 1. Pre občanov, ktorí nemajú prístup na internet: obec sa zaregistruje na tento účel v prospech občanov. Tu obec zverejní prebytky občanom, ktorí nemajú prístup na internet.
 2. Prebytky občanov tí, ktorí majú prístup na internet. V tomto prípade sa zaregistrujete  na www.slovenskyvyrobca.sk vpravo hore na „registrácia“.

 
 

Pozvánka na workshop - Inšpirácia kremnickou paličkovanou čipkouVytlačiť
 

Pozývame Vás na workshop "Inšpiráci kremnickou paličkovanou čipkou v dňoch 6.-7. septembra 2019 alebo 18.-19. októbra 2019, ktorý sa uskutoční v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom s lektorkou Mgr. art. Ingrid Ondrejičkovou. 

september.png

 

október.pngProgram nájdete tu:


 
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľovVytlačiť
 

Miestna akčná skupina Žiarska kotlina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 4.1, 6.4, 7.2 a 7.4.

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.05.2019
Typ výzvy: otvorená
Termíny uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov:

 • termín uzávierky 1. kola prijímania žiadostí: 24.06.2019
 • termín uzávierky 2. kola prijímania žiadostí: 23.07.2019
 • ďalšie termíny budú zverejnené na webovom sídle www.ziarskakotlina.sk v sekcii Aktuality.

Na stiahnutie:

Výzva

Príloha č. 1 - Žiadosť

Dokumenty a právne predpisy SR a EÚ:

Stratégia CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 - 2020

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2014 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.1698/2005


 
 

Správa o hodnotení žiadostí o grant predložených v rámci Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina – výzva č. 01/GPZK/2018Vytlačiť
 

Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018

Výberová komisia Občianskeho združenia Žiarska kotlina na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2019 vyhodnotila žiadosti o grant predložené v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018, ktorú Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo dňa 30. novembra 2018 ako výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie CLLD).

O finančnú podporu sa celkovo uchádzalo 15 subjektov -  z toho 7 obcí, 1 občianske združenie, 5 fyzických osôb, 1 príspevková organizácia a 1 základná škola.

Celková požadovaná výška príspevkov na úrovni 7 350,00 EUR presahovala finančné zdroje alokované pre túto výzvu, ktoré boli v rámci schvaľovania Stratégie CLLD odsúhlasené vo výške 6 000,00 EUR na jednu grantovú výzvu.

Výberová komisia bola na začiatku svojho zasadnutia informovaná o počte prijatých žiadostí a o výške žiadaných prostriedkov.

Po náhodnom priradení (žrebovaní) projektov jednotlivým členom komisie nastalo samotné hodnotenie žiadostí, ktoré pozostávalo z prideľovania bodov v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií a ich zaznamenávania do hodnotiacich formulárov.

Po obodovaní všetkých projektov bolo zostavené poradie podľa dosiahnutého počtu bodov a následne bola jednotlivým žiadostiam pridelená výška grantu. Pri stanovovaní výšky grantu pre jednotlivé žiadosti sa prihliadalo najmä k celkovej nápaditosti projektu (jeho výnimočnosti, špecifickosti, netradičnosti), ďalej k jeho prínosu (pre koho a pre aký počet osôb bude realizovaný), či už bol žiadateľovi v predchádzajúcich výzvach poskytnutý grant alebo či projekt prispieva k zachovaniu tradícií a podpore remeselných činností. Na základe prínosu projektu a s prihliadnutím na získaný počet bodov bola jednotlivým žiadostiam pridelená výška grantu. Výška jednotlivých príspevkov bola upravená tak, aby súčet všetkých schválených príspevkov neprekročil alokovanú sumu 6 000,00 EUR.

Úspešným žiadateľom o grant gratulujeme a prajeme im, aby sa im realizácia predložených projektov podarila k ich úplnej spokojnosti!

Prehľad predložených žiadostí ako aj požadovaných a schválených príspevkov nájdete v priloženom súbore:


 
 

Výzva č. 01/2019 na prekladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt PohronieVytlačiť
 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 01.03.2019 Výzvu č. 01/2019 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie".  Žiadosti je možné predložiť najneskôr do 31.03.2019 poštou alebo osobne v kancelárii OZ Žiarska kotlina. 

Žiadosti posúdi certifikačná komisia a rozhodne o pridelení certifikátu.


 
 

Predajná výstava LučenecVytlačiť
 

Dovoľte, aby sme Vás informovali o Predajnej výstave regionálnych produktov Novohradu a BB kraja, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. - 23. 02.2019 v Obchodnom centre Galéria Lučenec, kde sa budú prezentovať aj naši regionálni výrobcovia

propagačný plagátOC Galéria.jpg


 
 

Verejná konzultácia budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na SlovenskuVytlačiť
 

Vážení aktéri rozvoja vidieka,

dovoľujeme si Vás v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR osloviť v súvislosti s prípravou Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na Slovensku pre roky 2021-2027.

Cieľom dotazníka je identifikovať potreby a preferencie verejnosti o nastavení SPP prostredníctvom skupín otázok rozdelených do piatich celkov:
1. Všeobecné informácie o respondentoch
2. Slovenské poľnohospodárstvo, vidiecke oblasti a spoločnosť
3. Spoločná poľnohospodárska politika 2021- 2027 na Slovensku
4. Priority I. Piliera SPP – Priame platby
5. Priority II. Piliera SPP – Rozvoj vidieka

Vyplnenie dotazníka zaberie odhadom 15 minút a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si veľmi váži Váš čas venovaný budúcnosti poľnohospodárstva a rozvoju vidieka na Slovensku.

Dotazník je možné vyplniť do 15.2.2019 na nasledovnom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0i4FsrJ2NAh48vmSGh2m5hlWwobvDURF2jzVVkU9T8Uwk4g/viewform?vc=0&c=0&w=1


 
 

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľovVytlačiť
 

Dávame do pozornosti Výzvu na odborných hodnotiteľov.

Bližšie informácie nájdete tu:http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1313&navID2=1313&sID=67&id=13646&start


 
 

VÝZVA č. 01/GPZK/2018 - grantový program OZ Žiarska kotlinaVytlačiť
 

 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 30. novembra 2018 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenia: 
VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov        a výrobcov
VA2:  Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD:
č. 2. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest – podporou drobných miestnych            producentov
č. 5. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života -                          podporou  aktivít

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
 • Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
 • Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Oprávnené sú iba projekty s miestom realizácie projektu na území pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina* s výnimkou aktivity propagácie miestnych produktov, tradícií a podujatí, ktorá sa môže realizovať aj mimo územia pôsobnosti OZ.

Oprávnení prijímatelia:

 • obce a mestá na území pôsobnosti OZ
 • občianske združenia pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • neziskové organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • cirkevné organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • fyzické osoby podnikatelia aj nepodnikatelia so sídlom, prevádzkou alebo trvalým bydliskom na území pôsobnosti OZ
 • právnické osoby so sídlom na území pôsobnosti OZ

*Územie pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina zahŕňa takmer celý Okres Žiar nad Hronom, konkrétne tieto mestá a obce: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom

Intenzita pomoci: 
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 70 %                        Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 30 %

Minimálna a maximálna výška príspevku: 0,00 - 500,00 EUR

Oprávnené výdavky:

 • Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov (podpora nákupu materiálu, technológie, služby alebo propagácie  miestnych výrobkov vyrábaných / produkovaných poľnohospodármi, potravinármi, remeselníkmi a inými výrobcami na území pôsobnosti OZ)
 • Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu (aktivity na zachovanie kultúrnych a historických tradícií regiónu,  propagáciu regiónu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu územia pôsobnosti OZ)
 • Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne (organizácia kultúrnych, spoločenských  a  športových podujatí na území pôsobnosti OZ)

Z časového hľadiska sú v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018 oprávnené len výdavky vzniknuté aj uhradené v roku 2019. Vyúčtovanie poskytnuého grantu predkladá prijímateľ do 30 dní po ukončení realizácie projektu, najneskôr však do 31.01.2020.

Rozpočet na výzvu č. 01/GPZK/2018: 
2 000,00 € na každé z troch opatrení, celkovo 6 000,00 €.
V prípade, že by v niektorom z opatrení nedošlo k vyčerpaniu celej alokovanej sumy a v inom opatrení by predložené žiadosti prekračovali alokovanú sumu, môže Výberová komisia OZ Žiarska kotlina rozhodnúť o presune financií medzi jednotlivými opatreniami tak, aby mohlo byť vyhovené čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Termín uzávierky prijímania projektov: 
28. február 2019 do 15:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
Projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii - doručiť ho môžete poštou, osobne, resp. kuriérom na adresu Občianske združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad Hronom. Projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na       e-mailovú adresu: manazer@ziarskakotlina.sk -  najneskôr v termíne do 28. februára 2019.

Potrebné tlačivá k výzve nájdete tu

 


 
 

Máme prvých držiteľov značky „regionálny produkt Pohronie“Vytlačiť
 

Luna.jpgMáme prvých držiteľov značky „regionálny produkt Pohronie“

O udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ sa uchádzali ôsmi výrobcovia a podnikatelia z regiónu Pohronie (okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice).  Certifikačná komisia zasadala 07.08.2018 a veľmi pozitívne ohodnotila všetky predložené žiadosti.  Na základe jej rozhodnutia udelilo Občianske združenie Žiarska kotlina certifikáty prvým držiteľom značky. Slávnostné odovzdávanie certifikátov sa uskutočnilo 11.09.2018 v Hoteli LUNA a zúčastnili sa ho všetci certifikovaní výrobcovia, zástupcovia certifikačnej komisie, Mestského kultúrneho centra, TASR ako aj poslanec BBSK za okres Žiar nad Hronom.  Udelené certifikáty oprávňujú ich držiteľov k používaniu značky a zároveň ich zaväzujú k označovaniu certifikovaných výrobkov alebo predajných miest.

Miestne produkty, ktorým bola udelená značka „regionálny produkt Pohronie“:

 • Ľudmila Nárožná, Lutila – úžitkové a dekoratívne látkové predmety
 • Alžbeta Knappová, Kremnické Bane – dekoratívne medovníky
 • Marián Húska, Žarnovická Huta – sadenice, semiačka a produkty z rakytníka rešetliakového
 • Lýdia Pružinová, Lutila – tkané pokrovce
 • Blažena Kriváková, Žiar nad Hronom – dekoratívne výrobky z drôtu
 • Peter Tanyasi, Starý Tekov – produkty z plodov arónie
 • Gabriela Kaštierová, Žiar nad Hronom – kabelky a tašky z modrotlače, ľanového a konopného plátna
 • EKO-Produkt, s.r.o., Kremnické Bane – mäso a mäsové výrobky z ekologického chovu

Regionálne značenie miestnych produktov má pomôcť zviditeľniť a podporiť miestnych producentov, ktorí sa podieľajú na tvorbe pracovných príležitostí, budovaní dobrého mena regiónu, zachovávaní tradícií, hodnôt a jedinečnosti regiónu. Veríme, že v budúcnosti regionálne značenie osloví aj ďalších šikovných remeselníkov a producentov z nášho regiónu.

 


 
 

Výzva č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt PohronieVytlačiť
 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie".  Žiadosti je možné predložiť najneskôr do 25.07.2018 poštou alebo osobne v kancelárii OZ Žiarska kotlina. 

Žiadosti posúdi certifikačná komisia a rozhodne o pridelení certifikátu na:

 • výrobky/produkty
 • ubytovacie/stravovacie zariadenia
 • podujatia

Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete tu: 


 
 

Pribudne regionálna značka, spropaguje výrobky z PohroniaVytlačiť
 

Noviny Žiarskej kotliny -  MY noviny, 10.4.-16.4.2018 uverejnili článok o regionálnej značke Pohronie. Viac sa dočítate tu:

 

 


 
 

Naše končiny budú viac na očiach: Vzniká regionálna značka z PohroniaVytlačiť
 


 
 

Správa o hodnotení žiadostí o grant predložených v rámci Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina – výzva č. 01/GPZK/2017Vytlačiť
 

Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017

Výberová komisia Občianskeho združenia Žiarska kotlina na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2018 vyhodnotila žiadosti o grant predložené v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017, ktorú Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo dňa 30. novembra 2017 ako výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie CLLD).

O finančnú podporu sa celkovo uchádzalo 21 subjektov -  z toho 9 obcí, 5 občianskych združení, 6 fyzických osôb a 1 podnikateľský subjekt. Zo všetkých žiadateľov o grant v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017 len jeden žiadateľ nebol členom OZ. Celková požadovaná výška príspevkov na úrovni 10 040,00 Eur presahovala finančné zdroje alokované pre túto výzvu, ktoré boli v rámci schvaľovania Stratégie CLLD odsúhlasené vo výške 6 000,00 Eur.

Z 21 prijatých žiadostí len jedna žiadosť neobsahovala všetky náležitosti (prílohy), ktoré neboli ani po vyzvaní doplnené, a preto bola táto žiadosť z ďalšieho hodnotenia vylúčená. Po náhodnom priradení projektov jednotlivým členom komisie (žrebovaním) nastalo vlastné hodnotenie žiadostí, ktoré pozostávalo z naštudovania priradených projektov, priraďovania bodov v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií a ich zaznamenávania do hodnotiacich hárkov. Po obodovaní všetkých projektov bolo zostavené poradie podľa dosiahnutého počtu bodov a následne bol každý projekt osobitne prediskutovaný. Na základe prediskutovaných prínosov projektu a s prihliadnutím na získaný počet bodov bola jednotlivým žiadostiam pridelená výška grantu. Výška jednotlivých príspevkov bola upravená tak, aby súčet všetkých schválených príspevkov neprekročil alokovanú sumu 6 000,00 Eur.

V priebehu mesiacov marec a apríl 2018 budú jednotliví žiadatelia o grant vyzvaní zamestnancami kancelárie OZ na podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory z grantového programu OZ Žiarska kotlina, v rámci ktorej budú stanovené podmienky a spôsob čerpania schváleného príspevku.

Úspešným žiadateľom o grant gratulujeme a prajeme im, aby sa im realizácia predložených projektov podarila k ich úplnej spokojnosti!

Prehľad predložených žiadostí ako aj požadovaných a schválených príspevkov nájdete v priloženom súbore:


 
 

Informácia o schválení Stratégie CLLD a udelení štatútu MASVytlačiť
 

Vážení členovia OZ Žiarska kotlina,

s radosťou Vám oznamujeme, že po viac ako dvojročnej práci a po dlhých mesiacoch čakania boli včera zverejnené oficiálne zoznamy schválených MAS i neschválených VSP. Veľmi sa tešíme, že naše verejno-súkromné partnerstvo splnilo požadované podmienky poskytnutia príspevku a bude nám zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelení štatútu miestnej akčnej skupiny. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave a na schvaľovaní všetkých požadovaných dokumentov, a tak ste prispeli k tomu, aby sme sa spoločnými silami dopracovali k štatútu MAS!

Celkovo bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané  Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny. Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev. Zoznam schválených MAS a neschválených VSP prikladáme nižšie

 


 
 

Stanovisko NSS MAS k aktuálnej situácii vo veci schvaľovania stratégii CLLD a udeľovania štatútov MASVytlačiť
 

Predsedníctvo Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS) na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 12.10.2017 vydalo stanovisko k aktuálnemu dianiu v procese schvaľovania stratégií CLLD a prideľovania štatútov MAS, v ktorom vyjadruje nespokojnosť so zdĺhavým procesom schvaľovania a s opakovanými výzvami na doplnenie žiadostí. Celé znenie stanoviska NSS MAS nájdete pod textom tohto oznamu. Stanovisko bolo zaslané TASR, ministerke pôdohospodárstva a ďalším zodpovedným činiteľom.


 
 

Oznámenie o zmene výziev pre podopatrenia 7.2 a 7.4 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020


Vážení žiadatelia,
dovoľujeme si Vás informovať, že výzvy pre podopatrenia 7.2 a 7.2 v rámci Programu rozvoja vidieka SR boli aktualizované.
Aktualizované výzvy nájdete na strávke OZ tu: https://www.ziarskakotlina.sk/vyzvy-prv.htm ...viac...

Zverejnené 14.10.2019 -NR-


 

POLIEVKOVÝ BAŠAVEL NA DVORE 2019


Kultúrna komisia obce Horná Ždaňa a Project Ždaňa Vás pozývajú na podujatie POLIEVKOVÝ BAŠAVEL NA DVORE, ktorý sa bude konať dňa 31. augusta 2019 v Hornej Ždani na dvore Klubovne 39 o 17.00 hod.
Bližšie informácie nájdete na plagáte. ...viac...

Zverejnené 28.8.2019 -NR-


 

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska - bezplatná registrácia

Dovoľte dať Vám do pozornosti nasledovnú informáciu. Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk, ktorá je určená výhradne slovenským výrobcom a občanom,  môžu  občania  registrovať a predávať svoje prebytky. Táto možnosť je v kategórii „Prebytky občanov mies ...viac...

Zverejnené 25.7.2019 -VK-


 

Pozvánka na workshop - Inšpirácia kremnickou paličkovanou čipkou

Pozývame Vás na workshop "Inšpiráci kremnickou paličkovanou čipkou v dňoch 6.-7. septembra 2019 alebo 18.-19. októbra 2019, ktorý sa uskutoční v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom s lektorkou Mgr. art. Ingrid Ondrejičkovou. 

...viac...

Zverejnené 19.6.2019 -VK-


 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Žiarska kotlina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 4.1, 6.4, 7.2 a 7.4.
Dátum vyhlásenia výzvy: 23.05.2019 ...viac...

Zverejnené 23.5.2019 -NR-


 

Správa o hodnotení žiadostí o grant predložených v rámci Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina – výzva č. 01/GPZK/2018

Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018
Výberová komisia Občianskeho združenia Žiarska kotlina na svojom zasadnutí dňa 15. m ...viac...

Zverejnené 26.3.2019 -VK-


 

Výzva č. 01/2019 na prekladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 01.03.2019 Výzvu č. 01/2019 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie".  Žiadosti je možné predložiť najneskôr do 31.03.2019 poštou alebo osobne v kancelárii OZ Žiarska ...viac...

Zverejnené 1.3.2019 -VK-


 

Predajná výstava Lučenec

Dovoľte, aby sme Vás informovali o Predajnej výstave regionálnych produktov Novohradu a BB kraja, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. - 23. 02.2019 v Obchodnom centre Galéria Lučenec, kde sa budú prezentovať aj naši regionálni výrobcovia. 

viac...

Zverejnené 4.2.2019 -VK-


 

Verejná konzultácia budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku

Vážení aktéri rozvoja vidieka,
dovoľujeme si Vás v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR osloviť v súvislosti s prípravou Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na Slovensku pre roky 2021-2027.
...viac...

Zverejnené 28.1.2019 -VK-


 

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

Dávame do pozornosti Výzvu na odborných hodnotiteľov.
Bližšie informácie nájdete tu:http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1313&navID2=1313&sID=67&id=13646&start
viac...

Zverejnené 15.1.2019 -VK-


 

VÝZVA č. 01/GPZK/2018 - grantový program OZ Žiarska kotlina

  Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 30. novembra 2018 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenia: 
VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -VK-


 

Máme prvých držiteľov značky „regionálny produkt Pohronie“

Máme prvých držiteľov značky „regionálny produkt Pohronie“
O udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ sa uchádzali ôsmi výrobcovia a podnikatelia z regiónu Pohronie (okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice).  Certifikačná komisia zasada ...viac...

Zverejnené 17.9.2018 -VK-


 

Výzva č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie".  Žiadosti je možné predložiť najneskôr do 25.07.2018 poštou alebo osobne v kancelárii OZ Žiarska kotlina.  ...viac...

Zverejnené 25.6.2018 -VK-


 

Pribudne regionálna značka, spropaguje výrobky z Pohronia

Noviny Žiarskej kotliny -  MY noviny, 10.4.-16.4.2018 uverejnili článok o regionálnej značke Pohronie. Viac sa dočítate tu:
 
 
viac...

Zverejnené 11.4.2018 -VK-


 

Naše končiny budú viac na očiach: Vzniká regionálna značka z Pohronia

http://ziar.dnes24.sk/nase-konciny-budu-viac-na-ociach-vznika-regionalna-znacka-z-pohronia-295970
viac...

Zverejnené 9.4.2018 -VK-


 

Správa o hodnotení žiadostí o grant predložených v rámci Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina – výzva č. 01/GPZK/2017

Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017
Výberová komisia Občianskeho združenia Žiarska kotlina na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2018 vyhodnotila žiadosti o grant predložené v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017 ...viac...

Zverejnené 23.3.2018 -VK-


 

Informácia o schválení Stratégie CLLD a udelení štatútu MAS

Vážení členovia OZ Žiarska kotlina,
s radosťou Vám oznamujeme, že po viac ako dvojročnej práci a po dlhých mesiacoch čakania boli včera zverejnené oficiálne zoznamy schválených MAS i neschválených VSP. Veľmi sa tešíme, že naše verejno-súkromné ...viac...

Zverejnené 14.11.2017 -VK-


 

Stanovisko NSS MAS k aktuálnej situácii vo veci schvaľovania stratégii CLLD a udeľovania štatútov MAS

Predsedníctvo Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS) na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 12.10.2017 vydalo stanovisko k aktuálnemu dianiu v procese schvaľovania stratégií CLLD a prideľovania štatútov MAS, v ktorom vyjad ...viac...

Zverejnené 16.10.2017 -VK-


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka